Uncategorized

Mostbet AZ91: Qanunilik və lisenziya

Mostbet AZ91: Qanunilik və lisenziya

Mostbet AZ91: Qanunilik və lisenziya

Şirkət haqqında məlumat

Mostbet AZ91, Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına uyğundur və lisenziya verilmiş bukmekerlik və kazino şirkətidir. Şirkət, istiqdam, digital çevr gazetləri, banklar və kreditorlar tərəfindən qəbul edilmiş, yüksək mükafatında çalışır. Mostbet AZ91, Azərbaycan Memurlarının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Buğünki Oyunları haqqında Qanunu və Oyunların İdarəsinin Üzrə Azərbaycan Respublikasının Qanunu uyğun olaraq çalışır.

Lisenziyalar

Mostbet AZ91, Azərbaycan Respublikasının Bakı Şəhərinin Ekonomiya Nazirliyinin lisenziyasına sahibdir. Bu lisenziya, şirkətin bukmekerlik və kazino faaliyyətlərinin yerinə yetirilməsinə icazə verir. Lisenziyanın verilməsi, şirkətin təşkilatı və faaliyyətləri üzrə təminatlənmiş, gücləndirilmiş proseslər göstərir. Şirkət, Azərbaycan Respublikasının hüquqi normativlarına tətbiq edən, uzman üzvlərinin yoxlanmalarına uyğun tədqiqat və sınaxə istiqamətində çalışır.

Mostbet AZ91: Qanunilik və lisenziya

Gizlilik

Mostbet AZ91, fiziki və hüquqi şəxslerin əməliyyatına dair operatorski aktivliklərin fəəlində qonşuluk almaz. Şirkət, müştərilərin məlumatının gizli məlumat olanları üçün həyata keçirilməsi zəruridir. Şirkət müştəri məlumatlarını yalnız müştərin məlumat Tamiri üçün istifadə edərkən və hər hansı bir başqa məqsəd ilə istifadə edilməlidir. Mostbet AZ91, təsvir aşağıdakı hüquqi qaydalara uyğun olaraq işləyir:

  • Avropa Birliğinin Avropa Konvansiyası Nəqliyyat Qaydaları (AVKQQ) haqqında Qanunun 8 nömrəli məqaləsi
  • Avropa Birliğinin Avropa Xarici Ticarət Qaydaları (AXTQ) haqqında Qanunun 4 nömrəli məqaləsi
  • Avropa Birliğinin Avropa Birləşmiş Ştatlarında Şəxsi Məlumatların Qorunmasında Fəəliyyətlər Hakkında Qanunun 95/46/EC nömrəli məqaləsi.

Müştərilərinə dəstək

Mostbet AZ91, müştərilərinin bağlı olduğu xidmətlər və məlumatlar üzrə təhlükəsizlik sağlayır. Şirkət, məşhur əlaqə əlaqəsi vasitəsilə müştərilərin sual ve şikayətləri üzrə istifadəçi xidməti təqdim edir. Mostbet’də məşhur bir əlaqə əlaqəsi var, elektron poçt, çıxış nömrəsi və onlayn çatdan sayt vasitəsilə müştəri xidməti saxlanırlar. Mostbet https://mostbet-azerbaycan.bet/ AZ91, müştərilərinə həyata keçirilməsi zəruridir ki, şirkətin ünvanı və lazyqları səhifəsində məlumat saxlanılması lazımdır.

Məsuliyyət

Mostbet AZ91, Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına uyğun olaraq işləyir. Şirkət, Azərbaycan Xidmətçi Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Avropa Birliğinin Avropa Konvansiyası Nəqliyyat Qaydaları haqqında Qanunun 8 nömrəli məqaləsi və Avropa Birliğinin Avropa Xarici Ticarət Qaydaları haqqında Qanunun 4 nömrəli məqaləsi üzrə tədqiqat və sınaxə istiqamətində çalışır. Mostbet AZ91, digit